Механічне відділення

         Відомо,  що найбільш цінними освітніми досягненнями є такі, що дають  знання, формують уміння і навички, які допоможуть вирішити проблеми, що виникнуть у майбутньому. Кожна молода людина певним чином здібна.  І завдання педагогічних працівників  відділення виявити ці здібності і розвинути їх шляхом виховання віри у власні сили, спроможності реально оцінювати себе. Викладачі відділення всі свої вміння, досвід спрямовують на виконання цього завдання,  на підготовку висококваліфікованих фахівців для економіки України.

         В сучасних умовах формування, становлення та функціонування ринкових відносин вимоги до підготовки фахівців постійно змінюються та посилюються. Підготовка зорієнтована на здатність фахівців до постійного оновлення теоретичних  знань та практичних умінь, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін на ринку праці.

         Певна робота на відділенні проводиться з впровадження інноваційних педагогічних технологій, нестандартних форм навчання, активізації навчального процесу, а саме: модульне навчання, ділові ігри, виробничі та проблемні ситуації, комп’ютерні технології навчання. Педагогічний колектив відділення працює також над удосконаленням системи підготовки фахівців,  зміцненням навчально-матеріальної бази, розробкою навчальних посібників, методичних розробок, створенням навчальних відеофільмів.

         Для зміцнення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу проводиться робота з підвищення кваліфікації і професійної підготовки педагогічних кадрів, їх ділових і моральних якостей, залучення до викладацької діяльності викладачів з науковими ступенями та званнями, спеціалістів-практиків, сприяння залученню викладачів до наукової та пошукової роботи,  професійному росту молодих викладачів.

         На відділенні стало доброю традицією проведення тижнів циклової комісії , під час яких проводяться різні конкурси, олімпіади, відкритті заняття і виховні години, виставки кращих робіт, студентські конференції, тематичні виховні години. Це своєрідна форма звіту, демонстрація досягнутих успіхів, а приймають тут участь і викладачі, і студенти.

Якісну підготовку студентів відділення забезпечує сучасна матеріально-технічна база коледжу: оснащені аудиторії та лабораторії, комп'ютерні класи, навчально-виробничий комплекс , де майбутні механіки набувають професійної компетентності, творчо застосовують весь набутий потенціал знань.

Кузьмінський Віктор Зигмонтович

Завідувач механічного відділення

 

  Організація дозвілля студентів – бесіди «за круглим столом», дискусійні клуби, культпоходи історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; колективний перегляд кінофільмів та вистав з їх наступним обговоренням;  виставки  творчих робіт студентів; організація та проведення тематичних вечорів, вечорів відпочинку, конкурсів художньої самодіяльності – сприяють  формуванню особистості,  розвитку творчого потенціалу  та розкривають індивідуальність студентів.

  Важливою ланкою на відділенні є класні керівники. Це дружній, цілеспрямований, працелюбний колектив однодумців. Щопонеділка на засіданні ради класних керівників  відділення розглядаються питання успішності, відвідування, обговорення питань виховної роботи на тиждень, ведення звітної документації; допомога молодим класним керівникам. Серед численних завдань, які доводиться вирішувати класному керівнику, найважливіше – усебічна допомога та контроль за якістю навчання, виховання, прагнення  виховати студентів гармонійно розвинутими, з чіткою громадянською позицією, почуттям особистої відповідальності за кожен свій вчинок, за кожне слово і дію . 

   Дієвою структурою відділень є студентське самоврядування. Поєднання життєвого та професійного досвіду, молодості дають  дієві результати. 
  Славні і добрі традиції склалися на відділенні завдяки взаємопідтримці та взаєморозумінню, згуртованому дружньому колективу студентів і викладачів.
 

          Механічне відділення оди з підрозділів Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу Національного транспортного університету, розпочало функціонування, як самостійне, з 1058 року. Очолює відділення викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Кузьмінський Віктор Зигмонтович. У ЖАДК НТУ працює з 1086 року. Викладає дисципліни:

  • « Ремонт машин»,
  • « Охорона праці».